Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. HappyMatras: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt op persoonlijke titel of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met HappyMatras;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de koper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en HappyMatras gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of HappyMatras in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van HappyMatras

vof HappyMatras
www.HappyMatras.nl
Bezoekadres:
   Nieuwe Markt 6
   8102 CG Raalte
Postadres:
   Postbus 319
   7600 AH Almelo
Telefoon: 06-12879395
E-mailadres:  
KvK-nummer: 61915882
BTW-identificatienummer: NL854546881B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en bestellingen van HappyMatras en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HappyMatras en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij HappyMatras zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien zich een situatie voordoet welke niet in deze voorwaarden is benoemd zal tussen koper en HappyMatras in alle redelijkheid naar een oplossing worden gezocht. Indien er onduidelijkheden bestaan over de inhoud  van deze voorwaarden kan koper zich richten tot HappyMatras.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is in overeenstemming met de koper en HappyMatras tot stand gekomen en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
 3. Alle beeldmateriaal en informatie op de webshop en website is indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten maar HappyMatras kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de echte kleuren van de producten. HappyMatras is niet gebonden een product te leveren conform de fouten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs is inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het  herroepingrecht is niet van toepassing op de producten of diensten welke special voor de koper vervaardigd zijn, en voor producten die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de wijze waarop de koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HappyMatras onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HappyMatras passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal HappyMatras daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. HappyMatras kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HappyMatras op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. HappyMatras zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het postadres van de vestiging van HappyMatras waar de koper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij HappyMatras deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien HappyMatras zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Overeenkomst tussen HappyMatras en koper wordt opgeschort, ontbonden of beëindigd wanneer koper zich niet houd aan de algemene voorwaarden, indien koper komt te overlijden of na wederzijds goedkeuren van 1 van voorgenoemde opties.
 8. Op de website van HappyMatras worden diverse betalingsmethoden aangeboden. Koper wordt verzocht middels deze betalingsmethoden het bedrag van de bestelling te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen koper en HappyMatras.
 9. HappyMatras houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel annuleren binnen 5 dagen na de bestelling indien een product niet meer op voorraad of leverbaar is. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Koper heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van koper naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien koper gebruik maakt van herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan HappyMatras geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan koper contact met ons opnemen via info@HappyMatras.
 2. Het modelformulier kan worden opgevraagd via en wordt beschikbaar gesteld op de website van HappyMatras.
 3. Het verschuldigde orderbedrag als bedoelt in artikel 6 lid 1 wordt alleen terugbetaald als het goed door HappyMatras in ontvangst is genomen of als de klant redelijkerwijs kan aantonen dat het goed retour gezonden is.
 4. Wanneer het product niet voldoet, door bijvoorbeeld fabricagefouten of ondeugdelijkheid kan hij aanspraak maken op zijn herroepingsrecht of garantie.
 5. Indien niet binnen gestelde termijn gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan HappyMatras bij de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Zie voor de kosten HappyMatras of neem contact met ons op.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal HappyMatras dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat bekend is gemaakt dat koper het product terugzend, terugbetalen op de rekening waarmee ook de koop is gedaan.
 3. Terugbetaling zoals gesteld in voorgaande lid geschied alleen wanneer het product in bezit is van HappyMatras of koper zeer aannemelijk heeft gemaakt dat het product reeds is verzonden.
 4. Indien door HappyMatras is vastgesteld dat koper verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen wordt een waardevermindering vastgesteld. Deze, door HappyMatras vastgestelde, waardevermindering wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door HappyMatras alleen worden uitgesloten indienHappyMatras dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door HappyMatras tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HappyMatras geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan HappyMatras producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar HappyMatras geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien HappyMatras dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. HappyMatras staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door HappyMatras, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van HappyMatras jegens koper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. HappyMatras doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren, een afwijking van maximaal 2 cm per zijde ( 1x breedte, 1x lengte) is normaal en koper kan hiervoor bij HappyMatras geen reclame of klacht indienen. Door te bestellen bij HappyMatras is koper op de hoogte van deze voorwaarde.
  De hoogte van de matras is bij benadering en kan bij afritsbare matrassen eventueel maximaal 1,5 cm afwijken.
 4. Op de garantieduur die wij geven en die bij de producten in  vermeld zijn en/of staan gelden de volgende regels:
  • Gewichtsklasse van de gebruiker dient overeen te komen met de max. gewichtsklasse van het matras;
  • Er wordt een voor de matras geschikte bedbodem gebruikt welke in goede staat verkeerd;
  • De maximale afstand tussen de latten is 3 cm;
  • Bij een gaatjesboard bodem, spiraalbodem of ongeschuurde latten: matras beschermen met matrasbeschermer op bedbodem;
  • Bovenzijde matras beschermen met een degelijke matrasbeschermer en hoeslaken;
  • Er mag niets uitsteken op de bedbodem of op andere wijze zodat het matras kan induwen/beschadigen;
  • Oneigenlijk gebruik van het product is voor rekening van de koper.
 5. Indien de verkeerde maat besteld is worden kosten in rekening gebracht om het goed te herstellen en/of om te ruilen. Afhankelijk van de maat/soort en levering per post/transporteur.
  In overleg zullen wij u een passende aanbod doen toekomen.
 6. Koper dient bij ontvangst van producten direct te controleren of geleverd product aan de opgegeven specificaties, met inachtneming van de marge zoals genoemd in artikel 10 lid 3, voldoet. Indien product ondeugdelijk is moet de koper dit binnen 7 dagen melden bij HappyMatras.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. HappyMatras zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal HappyMatras het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen op de rekening waarmee ook de koop gedaan is.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal HappyMatras zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van HappyMatras.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij HappyMatras, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Koper is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig doorgeven van het leveringsadres. Indien geen juiste, volledige of niet tijdig de adresgegevens zijn verstrekt Behoud HappyMatras zich het recht om de bestelling niet te accepteren, te ontbinden of uit te stellen.
 8. HappyMatras houd zich het recht voor een bestelling welke meerdere producten bevat te wachten met verzending tot alle producten tezamen verstuurd kunnen worden. Tenzij nadrukkelijk anders met de koper overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voor of tijdens bezorging van het goed.
 2. Bij de verkoop van producten aan koper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HappyMatras te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft HappyMatras behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Kosten voor incasso, wettelijke rente e.d. zijn voor de koper.
 6. Zolang de producten niet betaald zijn blijft HappyMatras eigenaar van de producten.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. HappyMatras beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HappyMatras, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij HappyMatras ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HappyMatras binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. HappyMatras is niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke buiten haar schuld is ontstaan.
 2. Voor schade aan producten tijdens levering, montage of andere werkzaamheden is HappyMatras slechts aansprakelijk voor een bedrag niet hoger dan de bestelling.
 3. Voor materiele schade ontstaan anders dan aan geleverde producten is HappyMatras verzekerd. Koper dient direct kenbaar aan HappyMatras te maken dat de schade is ontstaan.
 4. Voor schade als gevolg van gemiste besparingen, gevolgschade, overmacht e.d. is HappyMatras niet aansprakelijk.
 5. Overmachtssituaties zijn als volgt, maar niet gelimiteerd tot:
  1. externe bezorging staakt of raakt de levering kwijt.
  2. HappyMatras heeft een ongewoon voorval waardoor levering staakt of uitgesteld wordt.
  3. extreme weersomstandigheden.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

Op website, social media en in de winkel van HappyMatras worden logo’s, afbeeldingen en informatie gebruikt. Deze afbeeldingen en informatie zijn intellectueel eigendom van HappyMatras of haar leveranciers of zakenpartners. Het is niet toegestaan afbeeldingen en informatie te kopiëren, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken tenzij een duidelijke bronvermelding getoond wordt of schriftelijk toestemming is ontvangen van HappyMatras.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

© 2024 HappyMatras

Please publish modules in offcanvas position.